Seuran esittely

Ratsastusseura Riding Club Solbacka on joulukuussa  2016 perustettu kasvava, aktiivinen ja kehittyvä seura, jonka kotipaikkana toimii Stall Solbacka Nurmijärven Klaukkalassa.

Riding Club Solbacka Ry on välitön ja lämminhenkinen seura. Seura järjestää kilpailuja ja tapahtumia sekä tukee jäseniään niin kilpailu- kuin harrastustoiminnassakin ratsastuksen saralla. Toivotamme kivaan seuraan ja iloiseen joukkoomme tervetulleiksi kaikki ratsastuksen sekä hevosten ystävät. Järjestämme tapahtumia pitkin vuotta ja näihin on aina jäsenillä hieman paremmat edut, esimerkiksi luennoille osallistuminen voi olla edullisempi jäsenille, tai jopa ilmainen. Riding Club Solbackaan mahtuvat mukaan kaikenlaiset harrastajat. Jäsenyyden mukana saat myös Suomen ratsastajainliiton jäsenyyden ja sitä kautta myös vakuutuksen kaikkeen hevosen kanssa tapahtuvaan toimintaan.

Kuva: Juuli Helminen
Kuva: Kiia Savolainen

Toimintaperiaatteet

Meille on tärkeää että toimintamme on läpinäkyvää, ja että kaikki jäsenemme sitoutuvat arvoihimme.

Reilu peli

Edistämme hyvää urheiluhenkeä ja harrastusilmapiiriä.

Happy Athlete

Lisäämme tietoutta hevosen hyvinvoinnista ja sitoudumme kohtelemaan hevosta reilusti ja ystävällisesti.

Yhdenvertaisuus

Tallilla kaikki ovat samanarvoisia, kaikille ollaan kohteliaita ja ketään ei kiusata tai jätetä ulkopuoliseksi.

Tapahtumakalenteri

Vuoden 2023 ensimmäisen puolikkaan alustava tapahtumakalenteri:

25.2.2023 seuratason estekilpailut

5.3.2023 Suski Fagerströmin luento ja kevätkokous

23.4.2023 seuratason estekilpailut

4.5.2023 seuratason estekilpailut

7.6.2023 seuratason estekilpailut

21.6.2023 seuratason koulukilpailut

22.6.2023 seuratason estekilpailut

12.-16.7.2023 Solbacka Summer Games

 

 

Kilpailukutsut löytyvät  Kipasta.

Kuva: Heidi Lammi Photography

Seuran säännöt

Klikkaa auki Riding Club Solbackan viralliset säännöt.

Säännöt

08.12.2016 Voimassaolevat säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Riding Club Solbacka ry ja sen kotipaikka on Nurmijärvi.

2§ Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hevosurheilua ja levittää hevosurheilun harrastusta, kohottaa jäsentensä fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä ja pysyvää harrastusta hevosurheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää harjoitus- ja valmennustilaisuuksia
 • antaa tietopuolista opetusta
 • toimeenpanee kilpailuja, näytöksiä, kursseja ja juhlia
 • hankkii tarvittavia välineitä yhdistyksen käyttöön
 • ylläpitää omia internetsivuja
 • vaikuttaa kotipaikkakunnallaan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun
 • järjestää yhdistyksen tarkoitukseen liittyviä matkoja jäsenilleen
 • osallistuu jäsentensä välittömiin kilpailukustannuksiin

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, omistaa toimintansa kannalta tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, myydä mainostilaa ja solmia sponsorisopimuksia, harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä sekä tehdä pienimuotoista talkootyötä.

3§ Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4§ Jäsenen oikeudet
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5§ Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan Iiittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta.

6§ Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7§ Jäsenen erottaminen
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen Iiittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

8§ Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään yksi ja enintään kahdeksan varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on valintakokousten välinen aika.

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja, hallituksen oikeuttama henkilö, kukin yksin.

10§ Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle.

12§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksen tammi-toukokuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten Iiittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun
 9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
 10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14§ Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

15§ Kokouskutsutapa
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta yhdistyksen harjoitus- tai toimitilan ilmoitustaululla ja yhdistyksen kotisivuilla.

16§ Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

17§ Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.